کاشت مو به روش FUG) Follicular Unit Grafting)

کاشت مو به روش FUG  تحولی در کاشت مو ایجاد کرده است تمام تفاوت کاشت مو به روش FUG در نحوه کاشتن مو در نواحی فاقد مو می باشد مرحله اول این روش هماند روش های دیگر می باشد یعنی مو را از پشت سر برداشت کرده بدون جراحی ، خونریزی ، درد در یک جلسه و با بهره گیری از کاشت مو به روش SUT  در جلوی سر کاشت را انجام میدهیم
از مزیت های این روش نسبت به روش های قدیمی کاشت مو این می باشد که این کار با دستگاه انجام شده و خط رویش آن بسیار طبیعی بوده که بدون دوران نقاهت و عوارض بعد از کاشت می باشد.